Náš program

Náš spoločný program, ako zlepšiť život v Žiline

S LÁSKOU A ROZUMOM

ZA ŽILINU NÁŠ SPOLOČNÝ PROGRAM

je odrazom našej predstavy, akou cestou by sa mala Žilina uberať a akým miestom pre život môže byť. Sme tu, aby sme spolu s Vami vybudovali Žilinu, akú si všetci zaslúžime: Žilinu občanov – čestných, spolupatričných a spokojných. Žilinu, ktorá dôstojne rozvíja svoju stáročnú históriu občianskeho mesta so silnou strednou vrstvou, vzdelanou a kultúrnou populáciou. Žilinu, ktorí opäť dýcha a žije. Žilinu, ktorá je zdrojom naplnenia pre svojich obyvateľov a vzorom pre ostatných spoluobčanov na Slovensku. Našou víziou je mesto opäť zelené množstvom stromov a kríkov, alejami, parčíkmi a parkami, záhonmi a skalkami pred domami na sídliskách, zelené pokosenou trávou. Našou víziou je aj mesto bohaté, ktoré umožňuje naplno rozvíjať ľudský kapitál a tak vytvárať kapitál materiálny. Mesto s príležitosťami pracovať, podnikať a tvoriť bez ohľadu na vek, zdravotný stav či stav finančného konta. Mesto, ktoré podporuje každého, kto je čestný,  iniciatívny a tvorivý.

Stavajúc na našich doterajších odborných a občianskych skúsenostiach budeme vyvíjať aktivity ktoré prinesú zlepšenie dopravy a parkovania na území mesta, zvýšenie čistoty a bezpečnosti, systematickú výsadbu zelene a revitalizáciu zelených plôch, zlepšenie osvetlenia ako aj efektívne spracovanie komunálneho odpadu, zvýšenie kvality, rozsahu a dostupnosti služieb pre seniorov a rodičov s deťmi, podporu zmysluplného trávenia voľného času nielen pre deti a mládež, ale pre všetky vekové kategórie, výrazný rozvoj športu, kultúry, vzdelávania a cestovného ruchu, rozšírenie športových a relaxačných zón a areálov, slúžiacich pre aktívny oddych Žilinčanov a rozvoj občianskeho spolužitia. Žilina zlatá a zelená. Tak, ako farby v jej znaku. Mesto, v ktorom chceme žiť, mesto, na ktoré sme hrdí a ktoré máme radi. Tomu sme pripravení pomôcť. S láskou i rozumom. Za Žilinu.

 

 1. Parkovanie do rúk mesta Systémové a spravodlivé riešenie problému parkovania na celom území mesta
 2. Žilina znovu zelená Výrazné zvýšenie podielu verejnej zelene k celkovému počtu obyvateľov mesta
 3. Čisto a bezpečne Bezpečné, čisté a príjemné verejné priestory mesta
 4. Kultúra a šport pre všetkých Väčšia podpora a dostupnosť kultúry, športu a vzdelávania
 5. Zlatá Žilina – mesto, v ktorom chcem žiť Plánovitý a zodpovedný rozvoj mesta nepoškodzujúci obytné prostredie jeho obyvateľov

Naše vízie o meste, v ktorom chceme žiť: DOPRAVA, KOMUNIKÁCIE A PARKOVANIE

 • PARKOVANIE DO RÚK MESTA – systémové a spravodlivé riešenie parkovania na území mesta
 • CHODCI a CYKLISTI – systémové zvýhodnenie bezbariérovej pešej a cyklistickej dopravy
 • NÁKLADNÁ DOPRAVA – obmedzenie vjazdu nákladnej dopravy v centre mesta a v obytných zónach mesta, zákaz parkovania nákladných vozidiel na sídliskách a v obytných zónach
 • OBYTNÉ ZÓNY MESTA – menšia intenzita dopravy v obytných zónach mesta

ZELEŇ V MESTE

 • STROMY a PARKY – viac zelene v meste = zdravšie pľúca mesta
 • REVITALIZÁCIA ZELENE – postupná revitalizácia parkov, zelených plôch na sídliskách
 • ZDRAVÝ SPÔSOB ŽIVOTA – priestor pre farmárske trhy, spoločný šport a oddych v parkoch
 • KOMUNITNÉ ZÁHRADY – na území sídlisk, v mestských dvoroch a vnútroblokoch

ČISTOTA MESTA, VEREJNÝ PORIADOK

 • ČISTÉ MESTO – cesty a chodníky systematicky udržiavané a čisté verejné priestory
 • BEZPEČNOSŤ a KAMERY – bezpečné verejné priestory mesta, viac bezpečnostných kamier na problematických územiach
 • REKLAMNÝ SMOG – vyčistenie mesta od otravných reklám
 • WEB STRÁNKA MESTA – zriadenie stálej služby, aj prostredníctvom internetu  kde budú  môcť občania vzniesť svoje pripomienky, pričom mesto bude povinné odpovedať na všetky tieto podnety občanom a v kópii poslancom príslušného obvodu 

ŠKOLSTVO, ŠPORT, KULTURA, VOĽNÝ ČAS

 • MATERSKÉ ŠKOLY – zvýšenie počtu mestských škôlok a alternatívnych zariadení pre deti predškolského veku
 • VIAC PEŇAZÍ PRE PROJEKTY AKTÍVNYCH ŽILINČANOV, ktorí vytvárajú hodnoty – navýšenie financií pre zdecimovaný grantový systému v oblasti športu, kultúry, vzdelávania, sociálnej pomoci a najvýznamnejších mimovládnych organizácií a navýšenie financií preň
 • KULTÚRA – pokračovať v podpore tradičných kultúrnych podujatí mesta, vytvoriť viac príležitostí pre spoločné stretávanie sa rodín, seniorov a detí
 • CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU – zlepšiť finančné podmienky pre vznik a činnosť centier voľného času, centrá voľného času pre žilinské deti zdarma
 • ŠPORT – rekonštrukcia starej alebo postavenie novej športovej haly pre Žilinčanov, ďalšia výstavba cyklistických chodníkov a rozvoj veľkých rekreačných území (Vodné dielo)
 • VOĽNÝ ČAS – postupná rekonštrukcia starých ihrísk a budovanie nových; viac peňazí pre tých, kto vedia a chcú viesť deti a mládež, rozvíjať ich zručnosti a talent
 • ŠKOLY – rozumná špecializácia základných škôl a vytvorenie širokej a kvalitnej ponuky pre vzdelávanie, činnosť komunít a trávenie voľného času (otvorená škola);  v zimnom období zriadenie klzísk na území vybraných škôl; podpora vzniku športových klubov na jednotlivých školách

BUDÚCNOSŤ, SLUŽBY A ROZVOJ MESTA

 • STOP NEVÝHODNÝM ZMLUVÁM pre mesto Žilina – pokračovať v nekompromisnom presadzovaní (najmä finančných) záujmov mesta a jeho občanov
 • MESTSKÝ ÚRAD – viac odbornosti, menej straníckych  nominácií , viac odborníkov neposlancov v odborných komisiách
 • PRIDEĽOVANIE MESTSKÝCH BYTOV – transparentne, akútne ľuďom v ťažkej sociálnej situácií, väčšinu bytov prideľovať podľa verejne kontrolovaného poradovníka
 • ŠETRENIE PEŇAZÍ MESTA – najmä realizáciou elektronických aukcií a verejného obstarávania aj nad rámec zákona, kontrolou objednávok
 • PODPORA PODNIKATEĽOV – nekomplikovať život poctivým podnikateľom
 • ÚCTA K ĽUĎOM – pokračovať v oceňovaní Žilinčanov, ktorí prispievajú k rozvoju  vzdelávania, kultúry, športu, vedy, sociálnej pomoci a pod.
 • VIAC SLOBODY a KONKURENCIE – podporovaťspravodlivo štátne, neštátne i cirkevné inštitúcie
 • ÚZEMNÝ PLÁN –aktualizácia Územného plánu mesta na základe verejnej diskusie s akceptovaním pripomienok občanov